Diễn đn xe but H Nội

Diễn đn xe but H Nội (http://xebushanoi.com/forum/index.php)
-   60 Cng Vin Nghĩa Đ - BX Nước Ngầm (http://xebushanoi.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   ai hm mộ 60 vo đy nhanh no (http://xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=18720)

mua_chiali 06-13-2012 12:26 AM

ai hm mộ 60 vo đy nhanh no
 
1 Attachment(s)
60 vắng nh chẳng c ai tham gia vậy :D ai c hnh ảnh của bus 60 post ln đi no=D>

mua_chiali 06-26-2012 11:13 PM

hm nay anh thời px 60 trong ảnh trn đ ra đi . hĩ khả năng khng lời từ biệt. thương anh qu. hĩ hĩ k biết vợ con anh sẽ ra sao đy. ảnh trn l ảnh của anh ấy :D

yingtaipei 07-01-2012 09:28 AM

Vo ủng hộ Mr mua_chiali no =D>=D>=D>!!!
Người đi 60 th đng, xe chở cũng nhiệt tnh , phục vụ khng đến nỗi bị ku nhiều như xe 57 m !!!
Từ khi thấy mấy anh 57 theo xe sang 60 th cũng thấy 60 cũng dễ thương, dễ gần ....
...
Anh mua_chuali để gim em Lộ trnh 60 với nh, d box khng đng khch lắm, cũng nhiều người cần thng tin lắm!!!
Cm ơn anh đ gip đỡ nh! Cm ơn cc bạn!!!
Chc tham gia hội bus 60 v 4rum vui vẻ!!!

IAM88 08-21-2012 04:35 PM

nh mnh ơi! buổ tối xe nh mnh đi từ NNgầm về chuyến cuối l mấy h đấy ạ? em đợi ở BigC m cứ lo nơm nớp.hukhuk. c bc no thng tin em biết với!!!!!!!!!!

bus_hehe 08-29-2012 01:36 PM

a mua_chiali up h e ci time mở v chốt bến 60 với...
đi 60 mở điều ha với k mở của knh nhưng nng hơn 57 :(

thienthancuaem 08-29-2012 03:04 PM

Trích:

Nguyn văn bởi mua_chiali (Gửi 195389)
hm nay anh thời px 60 trong ảnh trn đ ra đi . hĩ khả năng khng lời từ biệt. thương anh qu. hĩ hĩ k biết vợ con anh sẽ ra sao đy. ảnh trn l ảnh của anh ấy :D

i.ng anh rể

mua_chiali 09-01-2012 11:43 PM

Trích:

Nguyn văn bởi thienthancuaem (Gửi 208123)
i.ng anh rể

khổ thn n. hum đấy gặp n cứ thương thương. k biết số mạng mnh sau ny ra sao nữa :D
----Tự động gộp hai bi lin tiếp-----
Trích:

Nguyn văn bởi bus_hehe (Gửi 208118)
a mua_chiali up h e ci time mở v chốt bến 60 với...
đi 60 mở điều ha với k mở của knh nhưng nng hơn 57 :(

ukm mai anh hỏi. m xe 60 nng hơn bởi ton xe tu ( trung của ) h h

tranhtuongno1 09-02-2012 11:56 AM

Lu?t m?t vòng trên facebook ta có th? d? dàng th?y hàng hà sa s? các shop online m?c lên nhu n?m, di?u này cung là d? hi?u t?i sao mà ngh?ngu?i m?u online l?i thành ngh? hot c?a các b?n sinh viên.

Th?t v?y hiê?n nay o? Vi?t Nam, su? pha?t triê?n ma?nh me~ cu?a Internet cu`ng ca?c ma?ng xa~ hô?i da~ ta?o diê`u kiê?n cho nhiê`u nguo`i co? thê? dê~ da`ng mo? ca?c shop tho`i trang online giúp dua thông tin d?n t?n tay cho ngu?i tiêu dung, bên c?nh dó ca?c shop na`y giu?p chu? cu`a ha`ng tiê?t kiê?m mô?t khoa?n da?ng kê? tiê`n thuê nha` va` nhân viên.

Không c?n ph?i qua các l?p dào t?o k? nang bài b?n, hay c?u k? s?i bu?c nhu trên sàn catwalk, hay c?n ki?u cách trong trang di?m. Ngày nay nhi?u teen Vi?t dang hang hái v?i công vi?c làm ngu?i m?u ?nh th?i trang cho các shop online. V?i xu hu?ng phát tri?n c?a phuong th?c kinh doanh các s?n ph?m th?i trang trên m?ng ngày càng da d?ng và du?c ?ng h?, ngày nay, nhi?u teen dã tranh th? du?c xu hu?ng phát tri?n dó d? ki?m cho mình m?t công vi?c khá don gi?n, nh? nhàng không ph?i t?n nhi?u công s?c cung nhu không ph?i d?u tu chi phí mà l?i có thêm ngu?n thu nh?p nho nh? hàng tháng ho?c lí do don gi?n là giúp ngu?i thân c?a mình và du?c lên m?ng - dó là làm ngu?i m?u online cho các shop th?i trang online

Nhu~ng nguo`i mâ~u qua Internet na`y không câ`n co? chiê`u cao nô?i bâ?t hay biê?t diê~n trên sa`n catwalk. Ca?c ba?n â?y câ`n co? mô?t gu tho`i trang tuong dô?i ô?n dê? co? thê? mix dô`, biê?t biê?u ca?m khuôn ma?t dê? co? thê? ch?p ha`ng tram kiê?u a?nh vo?i ha`ng tram bô? quâ`n a?o kha?c nhau. Mu?c di?ch la` vu`a co? thê? show hê?t ca?c da?c diê?m cu?a quâ`n a?o, vu`a khiê?n nguo`i mua thi?ch thu? vi` nguo`i mâ~u ho?p vo?i trang phu?c và c?m giác thân thi?n g?n gui hon v?i ngu?i tiêu dùng khi mà các th? tru?ng các shop online h?u nhu là dánh vào gi?i tr?. Va` mô?t uu diê?m kha?c la` tiê`n luong cho nhu~ng nguo`i mâ~u na`y thâ?p hon râ?t nhiê`u so vo?i ca?c nguo`i mâ~u chuyên nghiê?p kha?c.Nhu~ng ngu?i m?u online thuo`ng la` nhu~ng ba?n co? ngoa?i hi`nh kha? mô?t chu?t, chua duo?c da`o ta?o ba`i ba?n chuyên nghiê?p, da sô? vâ~n co`n la` ho?c sinh sinh viên. Ca?c shop online râ?t chuô?ng thuê nhu~ng nguo`i mâ~u không chuyên na`y vi` gia? ca? thuê d? ch?p ?nhnguo`i mâ~uchuyên nghiê?p râ?t cao, vuo?t ngoa`i kha? nang cho phe?p. Ca?c ba?n tre? cho?n nghê` na`y vi` vu`a kiê?m thêm chu?t tiê`n, tho`i gian la`m viê?c cu~ng râ?t thoa?i ma?i.Công vi?c này không dòi h?i các teen ph?i du?c dào t?o bài b?n t? cách s?i chân bu?c di, hay phong cách trình di?n r?i di?u b? khuôn m?t. nhu nh?ngngu?i m?u chuyên nghi?p, mà ch? c?n teen có vóc dáng ?n, khuôn m?t an hình, bi?t bi?u c?m, thêm chút khi?u trang di?m nh? nhàng là s?n sàng cho công vi?c ch?p ?nh ngu?i m?u online. Công vi?c này khá don gi?n và phù h?p v?i nh?ng b?n là sinh viên. Nó không dòi h?i chi?u cao, vóc dáng cân d?i, xinh d?p cho l?m mà quan tr?ng là có gu an m?c, bi?t di?n và t?o dáng m?t chút là du?c.

Có nhi?u lý do d? xu hu?ng ngu?i m?u online xu?t hi?n và dang d?n tr? thành hot trong th? gi?i teen Vi?t. M?t trong nh?ng lý do co b?n là v?i nh?ng ch? buôn online thì vi?c kinh doanh nh? l? không th? d? kinh phí thuê nh?ng ngu?i chuyên nghi?p qu?ng bá cho s?n ph?m c?a mình cho nên h? tìm d?n nh?ng sinh viên có ngo?i hình ua nhìn m?t chút và d? ngh? tham gia d? thu hút khách hàng. B?n thân nh?ng ngu?i m?u online thì công vi?c này v?i h? không nh?c nh?n và cung không m?t nhi?u th?i gian, có th? làm thêm vào lúc r?nh r?i không ?nh hu?ng t?i vi?c h?c hành l?i có thêm kho?n thu nh?p.

Nguo?c la?i, ca?c chu? shop pha?i thâ?t cham chu?p hi`nh nhu~ng mâ~u mo?i nhâ?t dê? ki?p câ?p nhâ?t cho kha?ch ha`ng. Nhung cu~ng chi?nh vi` thê? ma` ho? không thê? thuê nhu~ng nguo`i mâ~u chuyên nghiê?p chu?p a?nh qua?ng ca?o vi` chi phi? qua? da?t. Chi?nh vi` thê?, nghê` ngu?i m?u online da~ ra do`i, thu hu?t su? quan tâm không nho? cu?a ca?c ba?n tre?.Ví d? b?n mu?n qu?ng bá cho t?i game v? di?n tho?i ho?c t?i game kim cuong n?u b?n có m?t ngu?i m?u PG cho s?n ph?n c?a b?n thì s?n ph?m c?a b?n s? du?c chú ý hon và s? d?t du?c doanh thu cao hon.

M?t s? m?t trái c?a ngh? ngu?i m?u online

Các b?n tr? thu?ng thi?u hi?u bi?t ví d? nhu vì không có h?p d?ng chính th?c nên có khi ph?i t?o hình v?i c? nh?ng s?n ph?m không có trong th?a thu?n lúc d?u b?i bi?t r?ng phá ngang thì ch? s? không tr? d?ng nào và nhi?u khi v?n ph?i làm kh?i lu?ng công vi?c nhi?u hon so v?i th?a thu?n b?n d?u.

Nhi?u tru?ng h?p do th?y thông tin tuy?n ngu?i m?u online mà không tim hi?u k? nhi?u b?n d?n xin vi?c. vì da ph?n ngu?i m?u online là các b?n n? tr? có ngo?i hình d?p nên r?t d? b? l?i d?ng, sàm s?,

Ánh hào quang c?a s? n?i ti?ng là "l?c h?p d?n" d?i v?i các cô gái tr? m?i bu?c chân vào làm ngh? ngu?i m?u online. Tâm lý mu?n n?i ti?ng s?m khi?n các teen Vi?t chua trang b? cho mình nh?ng k? nang s?ng nên d? b? l?m d?ng.

Nhi?u b?n tr? mu?n làm ngu?i m?u, dã b? h?c d? di ch?p ?nh, hay có b?n nói d?i b? m? d? có ti?n mua m? ph?m, ph?c v? vi?c làm m?u. Nh?ng vi?c này dã ?nh hu?ng không ít d?n vi?c h?c t?p c?a m?t s? b?n gái tr?.

Tuy nhiên không th? ph? nh?n r?ng ngu?i m?u online là m?t công vi?c khá don gi?n, không ph?i t?n nhi?u công s?c cung nhu c?n d?u tu nhi?u chi phí, ngu?i m?u cho các shop th?i trang online dang n?m trong top nh?ng công vi?c du?c các teengirl tìm ki?m.

Octieu92 09-02-2012 09:34 PM

ma h m đi 60 th nng chết đi được,chẳng c điều ha g
:-M

Thuong xuyen 09-15-2012 01:48 PM

tham gia
 
Khng phải đu, mnh đi 60 thường xuyn m, lun lun để nhn vin bn v thu tiền x v đều đấy chứ. Chưa gặp trường hợp no như cc bạn ni đu.
Chỉ c điều thời gian xe đến điểm mnh chờ khng ổn định nn mnh hơi mất thời gian thi, c thể do tắc đường.......


Múi giờ là GMT +7. By giờ là 03:51 AM.


Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Chng ti sẽ khng chịu trch nhiệm về nội dung đăng tải do người dng đưa ln.
Truy cập, sử dụng trang diễn đn ny nghĩa l bạn đ chấp nhận QUY ĐỊNH ở đy!