Diễn đn xe but H Nội

Diễn đn xe but H Nội (http://xebushanoi.com/forum/index.php)
-   27 BX Yn Nghĩa - Nam Thăng Long (http://xebushanoi.com/forum/forumdisplay.php?f=105)
-   -   Cc bạn cho mnh xin biểu chạy xe 27 với ! (http://xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=22521)

banh_khoai 12-08-2012 11:29 AM

Cc bạn cho mnh xin biểu chạy xe 27 với !
 
Mnh đang vội nn , chưa xem hết cc bi trong nhm ny. Ai cho biểu chạy xe 27 cho mnh xin với nh. Thanks cả nh nhiều.


Múi giờ là GMT +7. By giờ là 08:33 PM.


Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Chng ti sẽ khng chịu trch nhiệm về nội dung đăng tải do người dng đưa ln.
Truy cập, sử dụng trang diễn đn ny nghĩa l bạn đ chấp nhận QUY ĐỊNH ở đy!