Diễn đàn xe buưt Hà Nội

Diễn đàn xe buưt Hà Nội (http://xebushanoi.com/forum/index.php)
-   11 CV Thống Nhất - ĐH Nông Nghiệp HN (http://xebushanoi.com/forum/forumdisplay.php?f=123)
-   -   Chú ư chú ư. lái xe và phụ xe của bus hà nội chú ư nhá (http://xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=19210)

Hoàng Trang 07-03-2012 09:16 PM

Chú ư chú ư. lái xe và phụ xe của bus hà nội chú ư nhá
 
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Câu 1 : Các doanh nghiệp cạnh tranh nhau là để ?
D. Giành lấy khách hàng
Câu 2 : Nội dung nào dưới đây được xem là phản ánh đầy đủ nhất về khách hàng?
C. Khách hàng là người sử dụng

Câu 3 : Trong vận tải hành khách công cộng bằng xe bus, thực hiện tiêu chí “ Chở đúng đối tượng, không chở hàng hóa, gia súc, hành lư cồng kềnh theo quy định là để” là để ?
D. Cả 3 ư trên

Câu 4 : Dưới góc độ mối quan hệ khách hàng th́ công nhân lái xe và nhân viên bán vé ?
A. Là khách hàng của nhau

Câu 5 : Khách hàng được hiểu theo nghĩa?
D. Cả 3 ư trên

Câu 6 : Trong trường hợp nào dưới đây không đúng trong mối quan hệ chuyển đổi vị trí của khách hàng?
D. Đồng thời có thể vừa là khách hàng nội bộ vùa là khách hàng bên ngoài

Câu 7 : Khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ ai quan trọng hơn?
C. Cả khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài coi trọng như nhau

Câu 8 : Mục đích của chăm sóc khách hàng là để
C. Giữ khách hàng hiện có, lôi khách hàng mới

Câu 9 : Giữ khách hàng hiện có và lôi kéo khách hàng mới. Việc nào khó hơn?
D. Có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, việc này tạo điều kiện cho việc kia


Câu 11 : Cùng sử dụng 1 sản phẩm/dịch vụ,mong muốn chung của khách hàng là
A. Có được sự hài ḷng cao nhất

Câu 12 : Chăm sóc khách hàng diễn ra
D. Đồng thời với quá tŕnh h́nh thành, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp

Câu 13 : Ư nào dưới đây đúng với quan điểm Chăm sóc khách hàng
B. CSKH là phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn được phục vụ

Câu 14 : Đâu là việc làm không giữ được các khách hàng hiện có
C. Phải bỏ qua mọi kiến nghị của khách hàng

Câu 15 : Nhiệm vụ chăm sóc khách hàng nào của nhân viên được coi là quan trọng nhất
D. Quan trọng như nhau

Câu 16 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, thực hiện tiếu chí “ Phục vụ văn minh an toàn” là để
D. Cả 3 ư trên

Câu 17 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, cung cấp thông tin cho hành khách trên xe là nhiệm vụ của
D. Công nhân lái xe và nhân viên bán vé

Câu 18 : Trong vận hành khách bằng xe bus, ngăn chặn những hành vi vi phạm nhân phẩm của hành khách trên xe là nhiệm vụ của
D. Công nhân lái xe và nhân viên bán vé

Câu 19 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, nội dung nào sau đây không thuộc yếu tố con người ( nhân viên ) để thỏa măn khách hàng
B. Tuổi tác

Câu 20 : Việc chăm sóc khách hàng là
D. Phải quan tâm chăm sóc khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài như nhau

Câu 21 : Khi sản phẩm/dịch vụ vủa doanh nghiệp là tốt nhất trên thị trường th́
A. Vẫn cần phải chăm sóc khách hàng

Câu 22 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus,quan tâm giúp đỡ các dối tượng ưu tiên (người già, phụ nữ có thai….) là bổn phận của
D. Cả 3 ư trên

Câu 23 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, chăm sóc khách hàng bên ngoài là nhiệm vụ của
D. Tất cả mọi thành viên trong doanh nghiệp

Câu 24 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, nhân viên phục vụ trên xe là người
D. Vừa trực tiếp làm ra dịch vụ vừa trực tiếp bán hàng

Câu 25 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, thực hiện tiêu chí “Bán đúng giá vé, xé vé khi thu tiền” là để
D. Cả 3 ư trên


Câu 26 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, nhân viên phục vụ trên xe cần có thái độ
A. Tôn trọng khách hàng, tận t́nh chu đáo với khách hàng

Câu 27 : Khi sản phẩm/dịch vụ vủa doanh nghiệp không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng th́
B. Vẫn cần phải chăm sóc khách hàng

Câu 28 : Để có dịch vụ vận tải hành khách bằng xe bus tốt, đ̣i hỏi nhân viên phục vụ trên xe phải có :
A. Thái độ đúng mực,năng lực đáp ứng,hành vi thuần thực và chuyên nghiệp

Câu 29 : Để thỏa măn khách hàng toàn diện, các doanh nghiệp thường
B. Đưa ra những cam kết và tổ chức thực hiên thật tốt những cam kết đó

Câu 30 : Muốn thực hiện được những cam kết và tiêu chí phục vụ của ḿnh với khách hàng, các doanh nghiệp phải có :
C. Năng lực và đáp ứng toàn diện

Câu 31 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, thực hiện tiêu chí “ xe sạch sẽ” là để
D. Cả 3 ư trên

Câu 32 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, tôn trọng khách hàng là thái độ của
C. Cả công nhân lái xe và nhân viên bán vé

Câu 33 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, thực hiện tiêu chí “ Phấn đấu chạy đúng giờ theo thời gian biểu” là để
D. Cả 3 ư trên

Câu 34 : Chăm sóc khách hàng là :
D. 1 dịch vụ mà ở đó khách hàng được quan tâm phục vụ chu đáo

Câu 35 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus,khi gặp khách hàng khó tính th́
C. Quan tâm đến họ hơn

Câu 36 : Chi phí giữ khách hàng hiện hữu so với để lôi kéo khách hàng tiềm năng
B. Ít tốn kém hơn

Câu 37 : Khách hàng mua,sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp là v́
D. Để thỏa măn nhu cầu của chính họ

Câu 38 : 1 doanh nghiệp được xem là có định hướng dịch vụ khách hàng là
D. DVKH phải được nhấn mạnh trong mọi thành viên của doanh nghiệp

Câu 39 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, công nhân lái xe và nhân viên bán vé nói “tục” th́
D. Cả 3 ư trên

Câu 40 : Các phương tiện giao tiếp cơ bản sử dụng để phục vụ hành khách trên xe
D. Ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

Câu 41 : Khách hàng không bằng ḷng với chất lượng sản phẩm/dịch vụ họ có thể
C. Chỉ có số ít nói cho ta biết

Câu 42 : 1 số khách hàng không hài ḷng với chất lượng sản phẩm/dịch vụ có thể xử sự
D. 1 trong 3 trường hợp trên

Câu 43 : 1 số khách hàng không hài ḷng với chất lượng sản phẩm/dịch vụ của chúng ta, chác xử sự của họ mà chúng ta mong đợi
D. Phản ánh trực tiếp với chúng ta

Câu 44 : Nân viên dịch vụ không nên làm ǵ khi khách hàng phàn nàn
B. Bào chữa

Câu 45 : Nhân viên phục vụ nên làm ǵ khi khách hàng phàn nàn
C. Tỏ ra thông cảm

Câu 46 : Sản phẩm/dịch vụ kém chất lượng th́
B. Doanh nghiệp thiệt hại nhiều hơn

Câu 47 : Nhân viên phục vụ khách hàng phải biết
D. Dung ḥa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của khách hàng

Câu 48 : Điều nào nên làm khi khách hàng phàn nàn
A. Lắng nghe

Câu 49 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, đâu là việc nên làm khi giao tiếp phục vụ hành khách
A. Chủ động t́m hiểu nhu cầu của khách


Câu 50 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, việc nên làm khi giao tiếp phục vụ hành khách
C. Tỏ ra miễn cưỡng trước yêu cầu của khách


Câu 51 : Khi giao tiếp phục vụ hành khách, điều nào không phải là tuyệt đối cấm
B. Chủ động t́m hiểu nhu cầu của khách hàng

Câu 52 : Dịch vụ khách hàng là
C. Là 1 nghệ thuật kinh doanh

Câu 53 : Điều ǵ không được xem là kiến thức cần thiết của nhân viên phục vụ trên xe
C. Hiểu biết sâu sắc về chính trị

Câu 54 : Công tác dịch vụ khách hàng
B. Là 1 nghề nghiệp thực sự và quan trọng

Câu 55 : Cách giải quyết khi khách hàng nêu ra 1 nhược điểm về sản phẩm/dịch vụ
A. Thừa nhận,nhưng sau đó đưa ra 1 lợi ích cao hơn

Câu 56 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus, , đâu là việc không nên làm khi giao tiếp phục vụ hành khách
C. Bỏ qua tâm lư,thái độ của khách

Câu 57 : Đâu không phải là kĩ năng cần thiết của CNLX trong quá tŕnh tác nghiệp
A. Kĩ năng nghe nói

Câu 58 : Câu nào dưới đây không đúng khi nói : Không có khách hàng bên ngoài th́
D. Doanh nghiệp vẫn tồn tại

Câu 59 : Khi tiếp xúc với khách hàng, nguyên tắc nào dưới đây không đúng
A. Giữ thái độ trung lập

Câu 60 : Tại 1 điểm đón,trả khách theo quy định mà không có khách lên,xuống th́
C. Vẫn phải dừng xe tại điểm đón,trả khách và mở củ axe đúng quy định

Câu 61 : Trong vận tải hành khách bằng xe bus,bảo quản phương tiện
D. Cả 3 ư trên

nanachan_2408 07-03-2012 09:19 PM

cái ǵ thế chị

Hoàng Trang 07-03-2012 09:21 PM

đây là câu hỏi thi nâng bậc của lái xe

ngociuadt 07-03-2012 09:38 PM

thi nâng bậc đây mà.^:)^^:)^^:)^

xu_9182 07-03-2012 10:18 PM

thi nâng bậc có trắc nghiệm th́ có viết văn không nhỉ:D:D:D

Hoàng Trang 07-04-2012 12:29 AM

hô hô. đây là những câu hỏi và đáp án để học. bạn k nh́n thấy ak` đeo kính vào đê

myu_30_ilu 07-04-2012 09:13 AM

săx. hnọ bố e kũg fải đi học kái này

Hoàng Trang 07-04-2012 05:35 PM

hehe. ai nâng bậc th́ phải học mà

myu_30_ilu 07-04-2012 07:36 PM

nhưg bố e đă đc nâg bậc đâu nkể :-M:-M:-M:-M:-M:-M

Hoàng Trang 07-04-2012 09:18 PM

c biết làm sao được bố e hnay gặp quên k hỏi


Múi giờ là GMT +7. Bây giờ là 06:18 PM.


Diễn đàn được xây dựng và phát triển bởi các thành viên.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Truy cập, sử dụng trang diễn đàn này nghĩa là bạn đă chấp nhận QUY ĐỊNH ở đây!