Diễn đn xe but H Nội

Diễn đn xe but H Nội (http://xebushanoi.com/forum/index.php)
-   31 Bch Khoa - Đại Học Mỏ (Chm) (http://xebushanoi.com/forum/forumdisplay.php?f=115)
-   -   Cho mnh hỏi đi từ bến 31 sang 257 cha bộc đi xe no nhỉ cc bạn ! (http://xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=66752)

doanhieu99x 07-17-2017 01:28 PM

Cho mnh hỏi đi từ bến 31 sang 257 cha bộc đi xe no nhỉ cc bạn !
 
alo mnh cso cu hỏi như trn mong cc bạn gip đỡ


Múi giờ là GMT +7. By giờ là 08:44 PM.


Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Chng ti sẽ khng chịu trch nhiệm về nội dung đăng tải do người dng đưa ln.
Truy cập, sử dụng trang diễn đn ny nghĩa l bạn đ chấp nhận QUY ĐỊNH ở đy!